مشکلی پیش آمده لطفا دقت بفرمایید...

تور آسیا

تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور قبرس شمالی نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:5شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

250 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور مالدیو زمستان و نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:4 شب و 5 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

805 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور بالی زمستان و نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:6 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

170 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور مالزی زمستان و نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

95 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور سنگاپور زمستان و نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:5 شب و 6 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

380 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور شهر ساحلی بنتوتا نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:5 شب و 6 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

415 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور ترکیبی کلمبو+بنتوتا نوروز99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب و 8 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

415 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور ترکیبی سیگیریا+شهر ساحلی+ترینکومالی+ کلمبو نوروز99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب و 8 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

510 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور ترکیبی دهلی+آگرا+جیپور نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

10690000 تومان

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور ترکیبی هانوی + خلیج هالونگ + هوشی مین + سیم ریپ + پنوم پن نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:9 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

1025 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور ترکیبی هانوی + دانانگ + هوشی مین نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:8 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

585 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور ترکیبی هانوی + خلیج هالونگ + هوشی مین نوروز99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

630 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور ترکیبی هوشی مین+ ناترنگ+هانوی+خلیج هالونگ نوروز99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:9 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

750 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور ترکیبی هوشی مین + ناترنگ نوروز99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

435 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور ترکیبی هوشی مین - موئینه نوروز99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

540 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور ترکیبی بالی +سنگاپور نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب و 8 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

360 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور ترکیبی بالی + کوالالامپور نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب و 8 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

230 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور ترکیبی سنگاپور+ پنانگ نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب و 8 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

320 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور ترکیبی سنگاپور+پوکت نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب و 8 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

370 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور ترکیبی سنگاپور + ساموئی نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب و 8 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

370 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور ترکیبی سنگاپور+لنکاوی نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب و 8 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

310 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور مانیل+بوراکای نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

710 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور مانیل+پورتو پرینسسا نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

740 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور کرابی نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

490 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور کوالالامپور + لنکاوی نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

150 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور دهلی+آگرا+جیپور زمستان 98

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

6790000 تومان

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور ساموئی نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:7 شب

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

640 دلار

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور
تور مانیل+بوراکای نوروز 99

تور باکو نوروز 99

رتبه : 7.3 | خوب |

مدت اقامت:5 شب و 6 روز

رفت:Atlas Air

برگشت:Iran Air

شروع قیمت از:

4780000 تومان

هتل

صبحانه

ترانسفر

بیمه

سیم کارت

مشاهده تور

تور آسیا


تور آسیا ، سفر به بزرگترین قاره جهان

تور آسیا را با ستاره زمرد و سفر به زیباترین کشورهای این قاره پهناور تجربه کنید. آسیا بزرگترین و پرجمعیت‌ترین قاره جهان است. با مساحتی بیش از 44 میلیون کیلومترمربع و جمعیتی بیش از 4 میلیارد نفر، این قاره پهناور جاذبه‌های بسیاری را در خود جای داده است. ما در تور آسیا شما را به زیباترین کشورهای محبوب این قاره مانند تایلند، ترکیه، گرجستان، هند، سریلانکا، سنگاپور، ویتنام، تایلند، قبرس، مالدیو، چین، مالزی، اندونزی و غیره خواهیم برد تا از جاذبه های گردشگری بی‌نظیر این کشورها بازدید کنید.

در تور آسیا، تور ترکیه و شهرهای محبوب آن مانند استانبول و آنتالیا را تجربه کنید. در تور هند به این کشور زیبا با تمدن و فرهنگی غنی در آسیا سفر کنید. طبیعت و جاذبه‌های منحصر به فرد ویتنام را کشف کنید. به جزایر و مناطق بکر و محبوب تایلند بروید. با تور قبرس شمالی تمدن و زیبایی‌های این منطقه را کشف کنید. به چین بروید و از دیوار چین به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جهان بازدید کنید. تور تفلیس و تور باتومی شما را به کشور زیبای گرجستان با آداب و رسوم و آثار تاریخی مهیج این کشور خواهد برد. تور مالدیو شما را به سرزمینی رویایی خواهد برد که حتی در تصورتان هم نمی‌گنجد.

ستاره زمرد با طراحی پکیج‌های ایده‌آل و ارائه بهترین خدمات در تور آسیا ، سفری بی‌نظیر به کشورهای مختلف این قاره پهناور جهان برای شما رقم خواهد زد.