SWISS

تور سوئیس

زوریخ

  • قیمت : 670 ﯾﻮرو + ﻧﺮخ ﭘﺮواز
  • تاریخ : پنج شنبه، 18 بهمن 97
  • طول سفر : 4 شب و 5 روز
  • درجه هتل : 4 ستاره

آشنایی با مقاصد سفر

سوئیس

ﻫﺮوﻗﺖ و ﻫﺮﮐﺠﺎ، ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻌﻄﯿﻼﺗﯽ روﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ، ﻧﺎم ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﺰو ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدي و ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﺪاي ﻗﻠﺒﺘﺎن ﮔﻮش دﻫﯿﺪ و ﺑﺮاي دادن ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و روﺣﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد!

ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮑﺮ، ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﭘﺮﺷﮑﻮه آﻟﭗ، ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﮐﻪ آﻣﺎده اﻧﺪ ﺑﺎ 4 زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮش آﻣﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎي ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﻣﻨﻈﻢ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮﮐﺲ و ﻣﺠﻠﻞ، ﺷﮑﻼت ﻫﺎي ﺧﻮش ﻣﺰه و ﭘﻨﯿﺮﻫﺎي ﺧﻮش ﻃﻌﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎي دﻗﯿﻖ و درﺟﻪ ﯾﮏ.

و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ، ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺴﺤﻮر ﮐﻨﻨﺪه و آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻌﺘﺪل و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اي ﻏﻨﯽ و ﻣﻮزه ﻫﺎي ﭘﺮﺷﻤﺎر. ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﻮﺋﯿﺲ ﮔﻔﺖ! اﯾﻨﺠﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد. ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ!

زوریخ

ﮐﻼن ﺷﻬﺮي در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ رود و درﯾﺎﭼﻪ، ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﻫﺎي ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺮف آﻟﭗ، ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﯿﺶ از 50 ﻣﻮزه و 100 ﮔﺎﻟﺮي ﻫﻨﺮي در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف ﻣﺪ و روﯾﺪادﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻌﺪد آن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﻮن‌ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺷﻬﺮ ﮐﻪ از دوران اﻣﭙﺮاﺗﻮري روم ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎي ﺑﺎﺷﮑﻮه و ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد ﻗﻄﻌﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻨﺮ و ﺗﺎرﯾﺦ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺬب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. زورﯾﺦ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪ اي، ﯾﮏ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. از ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﻮراك و ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﻮﺷﻤﺰه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ دوﺳﺘﺪاران ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﺮﯾﺪ. ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻮاره ﺳﺮﮔﺮم و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

موارد تحت پوشش

بلیط رفت و برگشت هواپیما ویزای شینگن
ترانسفرهای فرودگاهی و جابه جایی درون شهری بیمه مسافرتی
اقامت در هتل‌های4 ستاره با صبحانه گشت شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان و راهنمای محلی طبق برنامه تور

برنامه‌های سفر

روز اول: ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ، 18ﺑﻬﻤﻦ 1397 / 7ﻓﻮرﯾﻪ 2018 / اﯾﺮان – زورﯾﺦ

ورود ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه زورﯾﺦ، ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎر و ﭘﺲ از آن ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ.ورود ﺑﻪ ﻫﺘﻞ. ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺗﺎق ﻫﺎ. اداﻣﻪ روز آزاد. اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در ﻫﺘﻞ 4 ﺳﺘﺎره Swissôtel ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ درزورﯾﺦ.

روزدوم: ﺟﻤﻌﻪ، 19 ﺑﻬﻤﻦ 1397 / 8ﻓﻮرﯾﻪ 2018 / زورﯾﺦ

09:00 ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﯽ ﻧﯿﻢ روز در زورﯾﺦ و ﻣﺮﮐﺰ آن ﺷﻬﺮ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ. اداﻣﻪ روز آزاد. اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در زورﯾﺦ.

روزﺳﻮم: ﺷﻨﺒﻪ، 20 ﺑﻬﻤﻦ 1397 / 9ﻓﻮرﯾﻪ 2018 / زورﯾﺦ ، راﯾﻦ ﻓﺎل ، زورﯾﺦ

09:00: ﺗﻮر ﻧﯿﻢ روز: ﺣﺮﮐﺖ از ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺑﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮر راﯾﻦ. در راه از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد. ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ.اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در زورﯾﺦ.

روزﭼﻬﺎرم: ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ، 21 ﺑﻬﻤﻦ 1397 / 10ﻓﻮرﯾﻪ 2018 / زورﯾﺦ

روز آزاد در زورﯾﺦ. اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺐ در زورﯾﺦ

روز ﭘﻨﺠﻢ: دو ﺷﻨﺒﻪ، 22 ﺑﻬﻤﻦ 1397 / 11ﻓﻮرﯾﻪ 2018 / زورﯾﺦ، اﯾﺮان

ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن اﺗﺎق ﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه زورﯾﺦ

 هزینه‌های تور

$ ﻧﻔﺮ در اﺗﺎق ﺳﻪ ﺗﺨﺘﻪ: 670 ﯾﻮرو + ﻧﺮخ ﭘﺮواز

$ ﻧﻔﺮ در اﺗﺎق 2 ﺗﺨﺘﻪ: 690 ﯾﻮرو + ﻧﺮخ ﭘﺮواز

$ ﻧﻔﺮ در اﺗﺎق 1 ﺗﺨﺘﻪ: 1090 ﯾﻮرو + ﻧﺮخ ﭘﺮواز

$ ﮐﻮدك ﺗﺎ دوﺳﺎل: راﯾﮕﺎن + ﻧﺮخ ﭘﺮواز

$ ﮐﻮدك 2 ﺗﺎ 4 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺪون ﺗﺨﺖ : 230 ﯾﻮرو + ﻧﺮخ ﭘﺮواز

$ ﮐﻮدك 4 ﺗﺎ 12 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺖ اﺿﺎﻓﻪ : 600 ﯾﻮرو + ﻧﺮخ ﭘﺮواز